Historia parafii

Strona główna>Ogólna>

Jego Ekscelencja ks. biskup Edward Materski, pasterz diecezji sandomiersko-radomskiej, w marcu 1988 r. mianował ks. Jana Bukowskiego wikariuszem parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim zlecając mu tworzenie parafii na osiedlu Rosochy. Dnia 4 kwietnia w Wielkanocny Poniedziałek na placu przeznaczonym pod budowę kościoła został poświęcony krzyż i odprawiona pierwsza msza święta. Dokonał tego bp. Edward Materski. Dekret o utworzeniu nowej parafii pod wezwaniem Matki Odkupiciela został wydany dnia 1 października 1988 r. Proboszczem nowo erygowanej parafii został ks. Jan Bukowski. W tym też roku została wybudowana tymczasowa drewniana kaplica tzw. "betlejemka". Wezwanie parafii - Matka Odkupiciela, nawiązuje do Encykliki Jana Pawła II "Redemtoris Mater" wydanej w roku powstania parafii.

Dnia 14 sierpnia 1990 r. przy udziale bp. E. Materskiego, bp. A. Odzimka i Prezydenta miasta L. Janiszewskiego uroczyście rozpoczęto budowę kościoła według projektu inżynierów Janusza Gruszczyńskiego i Andrzeja Czajkowskiego, obydwaj ze Skarżyska Kamiennej. Jednocześnie z kościołem zaczęto budować dom parafialny z przeznaczeniem na mieszkania księży i pomieszczenia administracyjne parafii.

Kamień węgielny z Bazyliki św. Piotra i Pawła w Rzymie wmurowano dnia 15 września 2000 r. - uroczystościom przewodniczył ks. bp. M. Zimałek. W nowo wybudowanej świątyni kult sprawowany jest od roku 2002.

Księża nie mieszkają już w wynajmowanych mieszkaniach, ale na plebanii która została uroczyście poświęcona przez ks. Bp. M. Zimałka dnia 29 czerwca.

Proboszczem parafii od powstania do dnia dzisiejszego jest ks. Jan Bukowski. W parafii pracowali jako wikariusze i katecheci następujący księża: Piotr Turzyński, Sylwester Laskowski, Sylwester Głogowski, Wojciech Górlicki, Piotr Stasiak, Paweł Goliński, Tadeusz Strugała, Michał Łukasik, Paweł Mackiewicz, Stanisław Wiktor, Janusz Obłój, Stanisław Zioło, Rafał Auguścik, Grzegorz Wołoszyn, Krzysztof Kozieł.

Z parafii pochodzą księża: Artur Dyjak (obecnie doktorant KUL), Zbigniew Kargul, Roman Kowalski, Robert Zacharz (wszyscy pracują w diecezji sandomierskiej) oraz siostra Iwona Oraniec SNMPN (Siostry Służki NMP Niepokalanej - niehabitowe).

Do kapłaństwa przygotowują się al. Łukasz Mróz (WSD w Radomiu) i al. Jan Wroński (Seminarium neokatechumenalne Redemptoris Mater Berlin).